Aktualności

Wsparcie dla tłumaczy: przeczytaj nasze omówienie „Tarczy 2.0”

By 21 kwietnia 2020 No Comments

Kontynuujemy publikowanie opracowań rządowych przepisów związanych z kryzysem pandemii koronawirusa Covid 19. Drugi zestaw nazywany „Tarczą 2.0”, tak jak i poprzedni, opracowało biuro Intertext Multilingual Communications. Serdecznie zapraszamy do czytania!

 

17 kwietnia 2020 r. Prezydent podpisał Ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która rozszerza przepisy tzw. tarczy antykryzysowej. W związku z tym prezentujemy zmiany przepisów najbardziej istotne z punktu widzenia przedsiębiorców i pracowników.

  • Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych oraz osób wykonujących umowę cywilnoprawną

Zlikwidowano limit przychodów (wynoszący 300% średniej pensji) w odniesieniu do przedsiębiorców ubiegających się o postojowe dla samozatrudnionych. Samozatrudniony może wnioskować o takie świadczenie w przypadku, gdy nie zawiesił firmy, a przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o 15% niższy niż w miesiącu poprzednim. Limit zlikwidowano również dla firm, które zawiesiły działalność po 31 stycznia 2020 r.

W przypadku osób wykonujących umowę cywilnoprawną zmieniono warunek dotyczący rozpoczęcia współpracy przed 1 lutego 2020 roku. Aktualnie takie świadczenie przysługuje również osobom wykonującym umowę cywilnoprawną, których umowa zawarta została przed 1 kwietnia 2020 roku. Tą zmianą nie zostali objęci samozatrudnieni.

Po zmianach takie świadczenie przysługiwać będzie obu tym kategoriom osób trzykrotnie.

(Art. 73 pkt 34 oraz pkt 35 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2)

  • Zwolnienie z opłacania składek odprowadzanych do ZUS

Rozszerzony został zakres przedsiębiorców, który mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przez 3 miesiące (zwolnienie w okresie od 1 marca do 31 maja z opłacania składek m.in. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy). O to zwolnienie wnioskować mogą teraz, poza przedsiębiorcami zatrudniającymi maksymalnie 9 osób, również przedsiębiorcy zatrudniający od 10 do 49 osób.

Jednakże w przypadku takich przedsiębiorców zwolnienie dotyczy opłacenia składek w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Przedsiębiorcy przysługuje zwolnienie, jeśli był zgłoszony jako płatnik składek:

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenie (ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne), również mają możliwość zwolnienia się z obowiązku opłacenia składek na swoje obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy należne za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.

Osoby te nie muszą teraz spełniać warunku prowadzenia działalności przed 1 lutego 2020 roku – okres ten został wydłużony dla działalności założonych przed 1 kwietnia 2020 roku. Utrzymany jednak został warunek dotyczący wykazania, iż przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych

(Art. 73 pkt 65 oraz pkt 67 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2)

  • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym czasem pracy oraz dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników – wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które odnotowały wysoki spadek obrotów

Przepisy dotyczące powyższych regulacji nie zostały znacząco zmienione – w mocy pozostają uregulowania z Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Warta odnotowania zmiana dotyczy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie, jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową podpisaną ze starostą przez okres dofinansowania. Poprzednia wersja tego przepisu przedłużała okres utrzymania zatrudnienia o czas równy okresowi dofinansowania również po jego zakończeniu.

(Art. 73 pkt 20 oraz pkt 38 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2)

  • Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Mikroprzedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników, których roczny obrót netto nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro, mogą starać się o pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Mikroprzedsiębiorca składa wniosek o pożyczkę do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Taka pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł.

Co ważne, pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

(Art. 73 pkt 40 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2; art. 15zzd Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw)


 

Szczegółowe informacje uzyskać można w następujących źródłach:

  • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
  • Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców przygotowany przez Polski Fundusz Rozwoju;
  • Internetowa strona rządowa: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.