Jednym z głównych celów naszej organizacji jest integracja uczestników polskiego rynku tłumaczeń, w tym wypracowanie zasad współpracy uwzględniających słuszne interesy wszystkich stron – tłumaczy, biur tłumaczeń oraz klientów.

Aby stało się to możliwe, musimy:

  • Zapewnić wsparcie merytoryczne klientom, które pozwoli im lepiej poznać zasady procesu tłumaczenia, jego poszczególne etapy oraz stosowane technologie. Ma to pozwolić klientom zrozumieć czynniki kosztotwórcze i rozróżnić typy usług oferowanych przez naszą branżę.
  • Działać na rzecz poszanowania zasad uczciwej konkurencji na rynku prywatnym i rynku zamówień publicznych.
  • Promować kryteria jakościowe i stosowanie norm jakościowych.
  • Próbować, tam gdzie to możliwe, wpływać na kształt procedur w zakresie zamówień i zakupów, które są przygotowywane bez właściwego rozpoznania rynku.

Aby zrealizować powyższe założenia, prowadzimy działania prowadzące do:

  • Dokonania wpisu ZPBT POLOT na listę podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
  • Opracowania kodeksu dobrych praktyk w zamówieniach publicznych na usługi tłumaczeń we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych.
  • Wnoszenia odwołań od postanowień specyfikacji przetargowych, warunków udziału i kryteriów oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego potencjalnie prowadzących do naruszenia zasad uczciwej konkurencji lub równego traktowania wykonawców, jak również naruszających zasady sztuki translatorskiej.
  • Publikowania w prasie branżowej, której odbiorcami są działy zamówień i działy zakupów, artykułów na temat zasad właściwego zamawiania usług tłumaczeniowych z uwzględnieniem uzasadnionych ograniczeń i uwarunkowań.
  • Wystąpień na wydarzeniach biznesowych i konferencjach branży tłumaczeniowej oraz skierowanych do specjalistów z zakresu zamówień publicznych.
  • Udzielenia zainteresowanym podmiotom publicznym i prywatnym nieodpłatnych konsultacji dotyczących formułowania warunków i zapisów procedur zakupu.