ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II – CELE I ZADANIA

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOSTWO

ROZDZIAŁ IV – ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

ROZDZIAŁ V – MAJĄTEK I REPREZENTACJA ZWIĄZKU

ROZDZIAŁ VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Związek jest ogólnopolską, dobrowolną i samorządną organizacją pracodawców prowadzących działalność w obszarze tłumaczeń i usług powiązanych, zwaną w dalszej części statutu Związkiem.
 2. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. 2015 r., poz. 2029) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 3. Związek działa pod firmą Związek Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT i może używać jej skrótu POLOT oraz nazwy w języku angielskim Polish Association of the Language Service Providers POLOT.

§ 2.

 1. Związek posiada osobowość prawną.
 2. Związek działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
 3. Siedzibą Związku jest Warszawa.
 4. Czas trwania Związku jest nieoznaczony.
 5. Związek może przystępować do organizacji międzynarodowych.
 6. Związek posiada swój znak graficzny.

ROZDZIAŁ II

CEL I ZADANIA

§ 3.

Związek wykonuje swoje cele ustawowe, a ponadto podstawowym celem Związku jest zrzeszanie dostawców profesjonalnych usług tłumaczeniowych i podmiotów powiązanych z branżą tłumaczeniową oraz kreowanie profesjonalnego i inspirującego środowiska branżowego, którego zadaniem jest dbanie o rozwój branży tłumaczeniowej w Polsce poprzez promowanie rozpoznawalności i uznania dla zawodu tłumacza i działalności tłumaczeniowej w środowisku biznesowym i w opinii publicznej. Celem Związku jest ponadto promowanie wysokich standardów etycznych i zawodowych obowiązujących w branży tłumaczeniowej.

§ 4.

Do zadań Związku należą w szczególności:

 1. tworzenie i rozpowszechnianie standardów jakościowych gwarantujących realizację usług tłumaczeniowych na należytym poziomie fachowym;
 2. opracowywanie i promowanie zasad etycznego postępowania, uczciwej konkurencji, dialogu i partnerstwa w branży tłumaczeniowej;
 3. współpraca z podmiotami działającymi w obszarze kształcenia akademickiego i podyplomowego w dziedzinie nauk humanistycznych, w szczególności językoznawstwa i translatoryki oraz technologii komputerowych w celu podnoszenia poziomu edukacji przyszłych tłumaczy oraz podejmowania wspólnych inicjatyw istotnych dla rozwoju branży tłumaczeniowej;
 4. współpraca z innymi sektorami biznesowymi i podmiotami o innych specjalizacjach, w szczególności z obszaru IT w celu tworzenia nowych innowacyjnych produktów i rozwoju usług oferowanych przez branżę tłumaczeniową;
 5. formułowanie i publiczne prezentowanie opinii, stanowisk i wniosków zgodnych z interesami pracodawców będących członkami Związku;
 6. gromadzenie i prezentowanie bieżących informacji o rynku tłumaczeniowym w Polsce;
 7. opiniowanie ustaw lub innych aktów prawnych wiążących się bezpośrednio lub pośrednio z działalnością pracodawców w zakresie objętym zadaniami Związku;
 8. reprezentowanie wspólnych interesów członków Związku wobec opinii publicznej i innych grup pracodawców;
 9. ochrona i reprezentowanie interesów członków w zakresie dóbr niematerialnych;
 10. inicjowanie i realizowanie działań promujących Związek i działalność gospodarczą prowadzoną przez jego członków;
 11. zapewnienie swoim członkom pomocy w rozwiązywaniu problemów biznesowych i organizacyjnych związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą;
 12. pomoc członkom Związku w poszerzaniu posiadanej wiedzy i zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.

§ 5.

Zadania Związku realizowane są w szczególności poprzez:

 1. działania w obszarze standaryzacji produktów i usług w obszarze tłumaczeń, w tym opracowanie i rozwijanie kodeksu dobrych praktyk oraz kodeksu etyki zawodowej dla branży tłumaczeniowej;
 2. prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i doradczo-konsultingowej;
 3. członkostwo w międzynarodowych organizacjach branżowych;
 4. reprezentowanie polskiej branży tłumaczeniowej na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez udział w branżowych konferencjach, szkoleniach oraz innych istotnych wydarzeniach i inicjatywach;
 5. promocję członków Związku i reprezentowanie ich interesów poza w kraju i za granicą;
 6. wymianę doświadczeń między światem poddostawców, klientów i biur tłumaczeń;
 7. występowanie w imieniu członków do organizacji i instytucji państwowych i samorządowych oraz reprezentowanie ich przed innymi osobami prywatnymi i organizacjami pozarządowymi;
 8. reprezentowanie członków Związku w przypadku sporów z instytucjami administracji państwowej i samorządowej;
 9. opracowywanie i wydawanie ekspertyz branżowych dla podmiotów działających w branży tłumaczeniowej oraz dla klientów takich podmiotów;
 10. pozyskiwanie nowych członków Związku, którzy poprzez swą działalność na rzecz Związku będą przyczyniać się do rozwoju branży tłumaczeniowej w Polsce;
 11. współpracę ze szkołami wyższymi i dostawcami nowoczesnych technologii dla branży tłumaczeniowej.

§ 6.

  1. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
  2. Przedmiotem działalności związku jest:

94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

85.60 Z Działalność wspomagająca edukację

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO

§ 7.

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. Członków Zasadniczych;
 2. Członków Zwykłych;
 3. Członków Wspierających.

§ 8.

  1. Członkami Zasadniczymi są założyciele Związku oraz członkowie, którym status Członka Zasadniczego przydzielił Zarząd, który w tym zakresie działa z własnej inicjatywy.
  2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, decyzje o przyjęciu członków podejmuje Zarząd.
  3. Pracodawca, który ubiega się o członkostwo w Związku, zobowiązany jest złożyć deklarację członkowską, pisemne zobowiązanie do przestrzegania kodeksu etyki Związku, dokument potwierdzający status prawny pracodawcy oraz pisemne zobowiązanie do regularnego uiszczania opłaty członkowskiej.
  4. Zarząd może odmówić przyjęcia do Związku pracodawcy spełniającego wymogi ustawowe i statutowe wyłącznie w przypadku, gdy taka odmowa wynika z okoliczności wskazujących, że przyjęcie takiego członka mogłoby narazić Związek na straty materialne lub niematerialne. W przypadku negatywnej uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków zasadniczych lub zwykłych, wnioskującemu przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie podejmując na najbliższym posiedzeniu uchwałę podtrzymującą stanowisko Zarządu lub rekomendującą Zarządowi ponowne rozpatrzenie kandydatury.
  5. Członkami Wspierającymi mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz branży tłumaczeniowej oraz placówki edukacyjne.

§ 9.

 1. Członek Związku będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Członek Związku będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną jest reprezentowany przez osoby fizyczne, zgodnie z zasadami jej reprezentacji, lub przez osoby przez niego umocowane.

§ 10.

 1. Wszyscy Członkowie Związku posiadają następujące prawa:
  1. prawo brania udziału w pracach Związku oraz zgłaszania wniosków i opinii do organów statutowych, które dotyczą funkcjonowania Związku,
  2. prawo korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach związanych z ich statutowymi celami i zadaniami,
  3. prawo do informacji o całokształcie działalności statutowej Związku.
 2. Członkowie Zasadniczy mają ponadto prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz prawa określone w § 13 ust. 2.
 3. Członkowie Zwykli mogą uczestniczyć, na zaproszenie Zarządu, z głosem doradczym, w pracach organów i zespołów roboczych Związku.

§ 11.

Wszyscy Członkowie zobowiązani są do:

 1. przestrzegania Statutu Związku oraz wykonywania uchwał ich statutowych organów,
 2. udziału w pracach Związku i wspierania ich w realizacji statutowych celów i zadań,
 3. przestrzegania kodeksu etyki Związku, zasad etyki w biznesie i dobrych praktyk handlowych,
 4. terminowego uiszczania składek członkowskich.

§ 12.

 1. Członkostwo w Związku ustaje w przypadku:
  1. rozwiązania Związku,
  2. wystąpienia ze Związku,
  3. usunięcia członka ze Związku na podstawie uchwały przyjętej przez Walne Zgromadzenie z uwagi na powtarzające się naruszenia zobowiązań członka Związku lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze wskazanym w § 1 pkt. 1
  4. uprawomocnienia się postanowienia o likwidacji lub ogłoszenia upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstwa pracodawcy będącego członkiem Związku.
 1. Wniosek o wystąpienie ze Związku członek może złożyć najpóźniej na dwa miesiące przed upływem okresu członkostwa.
 2. Członkowi wykluczonemu ze Związku przysługuje w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia stosownej uchwały prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej, której decyzja podjęta w formie uchwały jest ostateczna.
 3. W związku z ustaniem członkostwa w Związku byłemu członkowi nie przysługuje żadne roszczenie względem Związku.

ROZDZIAŁ IV

ORGANY ZWIĄZKU I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 13.

 1. Organami statutowymi Związku są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku posiadają Zasadniczy Członkowie Związku.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.

 1. Walne Zgromadzenie jest nadrzędnym organem Związku i składa się z wszystkich Zasadniczych Członków Związku.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Każdemu Zasadniczemu Członkowi Związku przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
 4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

§ 15.

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co roku przez Zarząd, nie później niż do dnia 30 czerwca. W przypadku, gdy Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w powyższym terminie, prawo do jego zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej.
 2. Następujące kwestie winny być objęte porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu,
  2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  3. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,
  4. przeznaczenie zysku i pokrycie straty,
  5. udzielenie władzom Związku absolutorium z pełnienia przez nich obowiązków.
 3. Zarząd informuje członków o miejscu, terminie i porządku obrad posiedzenia, wysyłając zawiadomienie na adresy e-mail członków wskazane do takich celów na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
 4. Wnioski członków dotyczące zmiany lub umieszczenia nowych spraw w porządku obrad należy złożyć Zarządowi nie później niż 5 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 5. W przypadku umieszczenia nowych spraw w porządku obrad zgodnie z ust. 4 Zarząd zawiadamia członków Związku zaproszonych na Walne Zgromadzenie o takich nowych sprawach na co najmniej 2 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
 6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad wyłącznie w przypadku, gdy 3/4 głosów osób obecnych zostało oddanych za przyjęciem wniosku o umieszczeniu takich nowych spraw w porządku obrad.
 7. Członkowie władz są powoływani i odwoływani w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne przeprowadza się również na wniosek co najmniej 5 uprawnionych członków.
 8. Za wyjątkiem wyborów członków władz każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu członek może oddać swój głos na Walnym Zgromadzeniu drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej), jeżeli dany członek wskaże adres e-mail, na który należy przesyłać projekty uchwał i z którego będzie oddawać swój głos. Raz udzielona zgoda nie może zostać cofnięta. W powyższym przypadku na adresy e-mail wszystkich takich członków zostanie wysłany projekt uchwały wraz z kartą do głosowania. Do kworum i wyników głosowania wliczane są głosy oddane za pośrednictwem poczty elektronicznej, otrzymane przez Związek nie później niż do północy (00:00) w dniu poprzedzającym dzień odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 16.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Zarząd z jego własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 30% Zasadniczych członków Związku.
 2. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w każdym przypadku, gdy uzna to za stosowne oraz w przypadku niezwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o jego zwołanie.
 3. Postanowienia § 15 ust. 3-8 stosuje się odpowiednio.

§ 17.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia, oprócz kompetencji określonych w innych postanowieniach niniejszego Statutu, obejmują:

 1. dokonywanie zmian w Statucie Związku,
 2. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 3. uchwalanie regulaminu wyborów władz Związku i regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 4. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 5. udzielanie absolutorium formalnym członkom władz Związku z wykonywania przez nich obowiązków.

ZARZĄD

§ 18.

 1. Zarząd składa się z 6 osób fizycznych wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród swojego grona.
 2. Członek Zarządu powoływany jest na 2-letnią kadencję, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka przewiduje inny czas trwania kadencji.
 3. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 miesiąca od odbycia Walnego Zgromadzenia, zwołuje swoje pierwsze posiedzenie w celu:
  1. przydzielenia określonych obszarów działalności poszczególnym członkom Zarządu;
  2. wybrania spośród swoich członków, zwykłą większością głosów, Przewodniczącego Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków; w przypadku równej liczby oddanych głosów, Przewodniczący ma głos rozstrzygający.
 6. Zarząd może podejmować uchwały na piśmie, w trybie obiegowym. Uchwały podejmowane na piśmie mogą być zawarte w jednym dokumencie lub w kilku dokumentach o takim samym brzmieniu i wymagają podpisu co najmniej większości członków Zarządu, wymaganej dla przyjęcia określonej uchwały.
 7. Zarząd może również podejmować uchwały drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej), jeżeli wszyscy członkowie wyrazili zgodę na taki tryb podejmowania uchwał i wskazali adresy e-mail, na które należy przesyłać projekty uchwał. W takim przypadku projekt uchwały należy przesłać wszystkim członkom Zarządu na adres e-mail wskazany przez każdego z nich. Uchwała zostaje podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na jej podjęcie w ciągu 7 dni od otrzymania projektu uchwały, przy czym takiej zgody należy udzielić drogą elektroniczną, z adresu e-mail wskazanego przez każdego z członków Zarządu. Raz udzielona zgoda nie może zostać cofnięta. Uchwała podjęta w sposób określony powyżej jest uwzględniana w protokole sporządzanym i podpisywanym przez Przewodniczącego Zarządu, wraz z załączonymi wiadomościami elektronicznymi.
 8. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za wykonywaną przez siebie pracę.
 9. Każdy były Przewodniczący Związku jest zapraszany, po upływie jego kadencji, do pełnienia funkcji honorowego członka Zarządu bez prawa głosu.

§ 19.

 1. W przypadku pojawienia się wakatu w Zarządzie lub zaistnienia uzasadnionej potrzeby powołania dodatkowego członka w skład Zarządu, Zarząd może uchwałą powołać nowego członka Zarządu.
 2. Powołanie nowego członka Zarządu w sposób określony w pkt. 1 powyżej wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od podjęcia przez Zarząd uchwały, o której mowa w pkt. 1 powyżej.
 3. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nowo powołanego członka Zarządu, mandat członka Zarządu powołanego w sposób określony w pkt. 1 powyżej wygasa (i) w dniu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia o niewyrażeniu zgody na jego powołanie, lub (ii) po upływie okresu 6 miesięcy, o którym mowa powyżej.
 4. Zarządowi przysługuje prawo do odwołania swojego członka uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności wszystkich członków Zarządu (z wyłączeniem członka podlegającego ocenie) w przypadku, gdy członek Zarządu nie wykonuje swoich obowiązków członka Zarządu lub dopuści się istotnego naruszenia postanowień Statutu i regulaminu. Odwołanemu członkowi Zarządu przysługuje prawo do odwołania się do Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o podjęciu powyższej uchwały. Decyzja Komisji Rewizyjnej jest ostateczna.

§ 20.

 1. Zarząd zarządza całością działalności Związku.
 2. Zarząd odpowiada za podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Komisji Rewizyjnej.
 3. Każdy członek Zarządu może, bez konieczności podjęcia wcześniejszej uchwały przez Zarząd, prowadzić sprawy niewykraczające poza zakres zwykłych czynności Związku. Jednakże, jeżeli przed przeprowadzeniem którejkolwiek ze spraw, o których mowa powyżej, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa wykracza poza zakres zwykłych czynności Związku, wymagana jest uchwała Zarządu.
 4. Zadania Zarządu obejmują w szczególności:
  1. zarządzanie bieżącą działalnością i działalnością operacyjną Związku,
  2. tworzenie strategii i przekładanie jej na plany działania,
  3. zapewnianie struktury i procedur organizacyjnych,
  4. zarządzanie i planowanie finansów,
  5. utrzymywanie i zwiększanie liczby członków,
  6. zapewnianie środków na projekty i programy,
  7. planowanie długoterminowe,
  8. zarządzanie majątkiem Związku,
  9. określanie priorytetów i zatwierdzanie programów realizowanych przez Związek,
  10. zatwierdzanie rocznego planu budżetowego,
  11. zapewnianie efektywnego planowania organizacyjnego,
  12. ustalanie zasad uiszczania oraz wysokości składki członkowskiej i innych opłat pobieranych od członków.
 5. W razie potrzeby Zarząd może tworzyć stałe grupy robocze, jednostki terenowe itp., stanowiące organy pomocnicze Zarządu dla celów opracowywania i realizacji określonych zadań.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 21.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Okres kadencji członków Komisji Rewizyjnej wynosi 2 lata, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej przewiduje inny czas trwania kadencji.
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub członek Komisji Rewizyjnej przez niego wskazany może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu w charakterze doradcy.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Związku.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia za sprawowane funkcje.
 6. Postanowienia zawarte w § 19 ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio.

§ 22.

 1. Obowiązki Komisji Rewizyjnej obejmują:
  1. przeprowadzanie bieżących i rocznych audytów spraw finansowych Związku,
  2. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków wynikających z audytów i wymagających udzielenia przez Zarząd koniecznych wyjaśnień dotyczących działalności operacyjnej Związku,
  3. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z audytów działalności operacyjnej Związku wraz z wnioskami o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków,
  4. wydawanie opinii w sprawach związanych z naruszeniem Statutu.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane przez co najmniej dwóch spośród jej członków.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I REPREZENTACJA ZWIĄZKU

§ 23.

 1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, z własnej działalności, z dochodów z majątku organizacji, a także z dotacji i subwencji państwowych otrzymywanych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
 2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związku służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
 3. Związek może tworzyć fundusze celowe, których zasady wykorzystania określa Zarząd w stosownej uchwale.

§ 24.

Do składania oświadczeń majątkowych, zaciągania zobowiązań finansowych, składania oświadczeń woli i reprezentowania Związku na zewnątrz, w granicach określonych przez Statut i uchwałę Zarządu, upoważnieni są:

 1. Przewodniczący Zarządu działający jednoosobowo lub
 2. dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25.

 1. Uchwała o rozwiązaniu Związku może być podjęta przez Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek co najmniej 50 % + 1 członków, większością kwalifikowaną 2/3 głosów w głosowaniu – przy obecności uprawnionych członków dysponujących co najmniej połową głosów.
 2. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku winna określać sposób likwidacji organizacji oraz przeznaczenie i podział majątku Związku.