Czym jest POLOT?

Polot jest organizacją pracodawców działającą na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz.U. 1991 nr 55 poz. 235).

Związek zrzesza dostawców profesjonalnych usług tłumaczeniowych i podmioty powiązane z branżą tłumaczeniową w celu kreowania profesjonalnego i inspirującego środowiska, którego zadaniem jest dbanie o rozwój branży tłumaczeniowej w Polsce.

Jak zostać członkiem?

Aby zostać członkiem POLOT-u, należy:

  • wypełnić deklarację członkowską (link) i wysłać ją na adres: polot@polot.org.pl,
  • zaakceptować kodeks etyczny POLOT-u (link).

Zarząd POLOT-u na posiedzeniu rozpatruje wniosek i decyduje o przyjęciu do związku. Członek zobowiązany jest do opłacania składki członkowskiej.

Ile wynosi składka członkowska?

Składka dla członków zwyczajnych związku wynosi 2000 zł rocznie.

Składka dla członków wspierających ustalana jest indywidualnie przez zarząd.

Jakie konkretne korzyści mogę osiągnąć dzięki członkostwu?

Zostając członkiem POLOT-u, zyskujesz wpływ na inicjatywy podejmowane przez najbardziej liczący się na rynku podmiot zrzeszający pracodawców branży usług językowych. Inicjatywy te są zgłaszane i kształtowane przez członków związku i mogą dotyczyć np. działań wobec polskich organów ustawodawczych i administracyjnych lub organów władzy sądowniczej, zmierzających do tworzenia sprzyjającego środowiska biznesowego dla branży usług językowych. Inne przykłady takich inicjatyw to negocjowanie wspólnych umów na dostawę produktów lub usług dla członków związku czy też prowadzenie projektów wizerunkowych, edukacyjnych bądź rozwojowych w interesie całej branży usług językowych.

W jaki sposób rozwiązywane są ewentualne konflikty między członkami związku, szczególnie na tle konkurencji?

Związek funkcjonuje z poszanowaniem wspólnych wartości: współpraca i wnoszenie wkładu w dobro wspólne. Członkowie związku powinni zatem działać na forum związku w myśl tych wartości, odrzucając partykularne interesy i podejście konkurencyjne. Członkowie nie powinni zwłaszcza wykorzystywać udziału w związku do realizacji swoich partykularnych celów. Gdyby jednak pojawił się konflikt między członkami, będzie on rozstrzygany przez Komisję Rewizyjną na podstawie dokumentów statutowych POLOT-u, ze szczególnym naciskiem na zastosowanie procedury pojednawczej.