Załącznik do Uchwały nr 5 PROTOKOŁU

Zgromadzenia Założycielskiego Związku Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT z dnia 2 października 2019

KODEKS

Związku Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT

PREAMBUŁA

Uznajemy konieczność przestrzegania zasad etyki i kultury przedsiębiorczości. POLOT postrzega uczciwość i rzetelność w działalności gospodarczej za jeden z najważniejszych aspektów biznesu. Działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości usług, rzetelności wobec kontrahentów, pracowników i klientów, jak i szacunku dla środowiska naturalnego świadczą o odpowiedzialnym podejściu do kierowania firmą i są jednym z trwałych źródeł sukcesu. W warunkach dużej konkurencji przedsiębiorstwo nie może funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez przestrzegania norm etycznych.

W oparciu o te przekonania formułujemy zasady Kodeksu Etyki, do przestrzegania których zobowiązujemy wszystkich członków POLOT.

POLOT stoi na stanowisku, że we wszystkich działaniach w biznesie niezbędne jest zachowanie podstawowych wartości etycznych i uznanie zobowiązań wobec wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa Członka POLOT. Wierzymy, że uczciwość jest warunkiem koniecznym dla osiągniecia stabilności przedsiębiorstwa i jego sukcesu, a reputacja firmy i zaufanie do niej są jednymi z największych wartości firmy.

Przyjęcie Kodeksu oznacza uznanie wspomnianych wartości i zobowiązanie do ich respektowania oraz dbałości o przestrzeganie tych norm.

STOSUNKI Z KLIENTAMI

 1. Członkowie POLOT świadczą usługi zgodnie z deklaracją ich opisu.
 2. W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu Członkowie POLOT podają prawdziwe i rzetelne informacje.
 3. Członkowie POLOT unikają praktyk zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem.
 4. Członkowie POLOT powinni posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w obszarze swojej działalności.

STOSUNKI Z PRACOWNIKAMI

 1. Stosunki Członka POLOT z pracownikami są oparte na wzajemnym szacunku i poszanowaniu godności.
 2. Członkowie POLOT zatrudniają i awansują pracowników, biorąc pod uwagę̨ kwalifikacje wymagane na danym stanowisku.
 3. Pracownicy winni być traktowani z szacunkiem i bez dyskryminacji  ze względu na religię, narodowość, kolor skóry, wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną czy inwalidztwo niemające wpływu na rezultaty wykonywanej przez nich pracy.
 4. Członkowie POLOT dążą do zapewnienia stabilnych miejsc pracy oraz rzetelnie informują pracowników o perspektywach zatrudnienia.
 5. Członkowie POLOT pomagają pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji i wspierają ich karierę̨ w firmie.
 6. Informacje uzyskane od pracowników podczas pracy nie są używane w celu innym niż ten, dla którego były udostępnione.
 7. Członkowie POLOT nie tolerują molestowania seksualnego i innych form maltretowania psychicznego lub fizycznego swoich pracowników.

STOSUNKI Z KONTRAHENTAMI

 1. Stosunki pomiędzy Członkiem POLOT i kontrahentami powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu.
 2. Członkowie POLOT regulują swoje zobowiązania terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.
 3. Członkowie POLOT z umiarem wykorzystują swoją siłę finansową.
 4. Informacje dotyczące stosunków pomiędzy Członkiem POLOT a kontrahentami winny być traktowane jako poufne.

RELACJE Z KONKURENCJĄ

 1. Członek POLOT uczciwie współzawodniczy z konkurentami i nie podważa ich reputacji.
 2. W kontaktach z konkurencją pracownicy Członków POLOT unikają sytuacji umożliwiających przekazanie poufnych informacji dotyczących firmy.
 3. Członkowie POLOT nie starają się pozyskać informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi, takimi jak: szpiegostwo przemysłowe, zatrudnianie pracowników konkurencji w celu otrzymania od nich tajnych informacji, nakłanianie personelu konkurencji lub jej klientów do ujawniania posiadanych przez nich informacji.

ŚRODOWISKO NATURALNE

Członek POLOT jest zobowiązany dbać o ochronę̨ środowiska, a zasoby naturalne użytkować w sposób odpowiedzialny.

ZWIZKI BIZNESU Z POLITYKĄ

 1. Działania Członka POLOT charakteryzują się̨ pełnym poszanowaniem dla prawa realizowanego przez demokratycznie wybrane władze lokalne, regionalne i ogólnokrajowe.
 2. Członek POLOT nie wspiera działalności politycznej opartej na krzewieniu nienawiści, uprzedzeń oraz dyskryminacji wobec określonych grup lub osób.
 3. Polityka Członków POLOT w zakresie wspierania działalności społecznej i politycznej powinna być jawna.
 4. Członek POLOT nie traktuje w sposób szczególnie uprzywilejowany polityków i przedstawicieli władzy.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 1. Członek POLOT będzie przestrzegać przepisów prawa o zamówieniach publicznych, a w szczególności:
  a) Nie będzie się̨ starać się wpływać na osoby podejmujące decyzję poprzez wręczanie im prezentów, obiecywanie korzyści oraz dawanie gratyfikacji finansowych.
  b) Poda w swojej ofercie warunki merytoryczne zgodne ze stanem faktycznym i rzeczywiście świadczoną usługą, które rzeczywiście będzie spełniać.
  c) Rzetelnie przedstawi w swojej ofercie osiągniecia i doświadczenia.
  d) Nie będzie podejmować działań dyskredytujących konkurentów.

ZAGADNIENIA ZWIZANE Z BIZNESEM MIDZYNARODOWYM

 1. Członek POLOT przestrzega panującego w innych krajach prawa i postępuje z szacunkiem dla mieszkającej w nim społeczności.
 2. Członek POLOT respektuje tradycję i kulturę kraju, w którym działa.