Aktualności

Komunikat ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLOT

By 13 lipca 2022 No Comments

W dniu 8 lipca b.r. o godzinie 14:00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT, którego celem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego i wyników działalności związku za rok obrachunkowy 2021. Porządek obrad zgromadzenia był następujący:

1. Otwarcie obrad oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Zarządu.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcie sprawozdania finansowego.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenie zysku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z pełnienia przez nich obowiązków.
9. Zamknięcie obrad.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie. Jedynie w uchwałach dotyczących absolutorium dla członków zarządu i komisji rewizyjnej zainteresowane osoby kurtuazyjnie wstrzymały się od głosu. Na uwagę zasługuje przedstawiona przez zarząd prezentacja gospodarki finansowej związku, w szczególności w zakresie kosztów i przychodów oraz wyjaśnienia straty bilansowej za rok 2021. Problematyka ta została omówiona także w sprawozdaniu zarządu z działalności związku w roku 2021.

Należy także podkreślić, że członkom związku przysługuje prawo wnoszenia punktów do porządku obrad ZWZ, a także do porządku obrad posiedzeń zarządu. To uprawnienie członków związku zostało przypomniane w treści zaproszenia na ZWZ rozesłanego do członków związku w dniu 24 czerwca.