Aktualności

Tarcza Antykryzysowa: dowiedz się jak działa!

By 21 kwietnia 2020 No Comments

W trudnych czasach kwarantanny musimy się wzajemnie wspierać! Kryzys związany z pandemią dotknął także naszą branżę, dlatego Związek Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT nakładem sił biura Intertext Multilingual Communications przygotował opracowanie rządowych przepisów nazywanych „Tarczą antykryzysową”. Tekst rozwiewa wątpliwości wszystkich zagubionych w gąszczu paragrafów, ustępów i trudnych terminów. Zapraszamy do lektury i już teraz zapowiadamy, że niedługo opublikujemy podobne opracowanie pakietu „Tarcza 2.0”.

 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która stanowi część tzw. „tarczy antykryzysowej”, przedstawiamy najbardziej istotne regulacje dla przedsiębiorców i pracowników dotkniętych skutkami trwającej epidemii.

  • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym czasem pracy

Przedsiębiorca dotknięty spadkiem obrotów gospodarczych uprawniony jest do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy dla zatrudnionych – działania te podejmowane są w celu utrzymania płynności finansowej przedsiębiorcy oraz zagwarantowania utrzymania współpracy po powrocie do warunków normalnego funkcjonowania.

Na taki krok zdecydować mogą się przedsiębiorcy, których sprzedaż towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym uległa zmniejszeniu:

– nie mniej niż o 15% obliczonych jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych miesięcy 2019 roku;

– nie mniej niż o 25% obliczonych jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Pracodawca powinien zawrzeć warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w porozumieniu zawartym ze związkiem zawodowym lub przedstawicielami pracowników. W przypadku niemożliwości wyłonienia przedstawicieli ze względu na nieobecność pracowników wywołaną obecną sytuacją, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

W przypadku przestoju ekonomicznego pracownicy mają za ten czas otrzymać wynagrodzenie obniżone maksymalnie o 50%, ale nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wobec pracowników ze skróconym wymiarem czasu pracy wynagrodzenie może zostać obniżone proporcjonalnie do czasu pracy (przedsiębiorca może ograniczyć wymiar czasu pracy o 20% – nie więcej niż do 0,5 etatu) jednak nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń (1 533,09 zł), zaś przy obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje wynagrodzenia maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń (2 452,27 zł). 

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przedłużyć ten okres. Z tego typu pomocy przedsiębiorca może skorzystać tylko raz. Wniosek o przyznanie świadczeń wraz z niezbędnymi do zawarcia umowy o wypłatę świadczeń dokumentami i oświadczeniami przedsiębiorca składa do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wnioski mogą być składane elektronicznie.

W przypadku uzyskania dofinansowania przedsiębiorca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikom z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie dofinansowania oraz po okresie dofinansowania – nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy.

Szczegółowe warunki przedstawione są w art. 15g przywołanej ustawy.

  • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników – wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które odnotowały wysoki spadek obrotów

Przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 250 pracowników, dotknięty wysokim spadkiem obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych 2020 roku w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy 2019 roku może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

Dotyczy to spadku obrotów o różnej wysokości:

– w przypadku spadku o co najmniej 30% – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

– w przypadku spadku o co najmniej 50% – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

– w przypadku spadku o co najmniej 80% – dofinansowanie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku przedsiębiorca oświadcza o spadku obrotów, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezaleganiu z regulowaniem zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne do końca trzeciego kwartału 2019. Dodatkowo wymienia wysokość wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem i podaje rachunek bankowy. Przedsiębiorca musi wykazać, że prowadził działalność co najmniej rok zanim nastąpił miesiąc, w którym wykazuje spadek obrotów.

Dofinansowanie obejmuje okres trzech miesięcy. Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie, jest zobowiązany do zatrudniania pracowników objętych umową podpisaną ze starostą przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania przez dodatkowy czas równy temu okresowi.

Szczegółowe warunki dotyczące przedsiębiorców zatrudniających pracowników przedstawione są w art. 15zzb przywołanej ustawy.

Podobnym zasadom dofinansowania podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi niezatrudniający pracowników (szczegółowe warunki przedstawione są w art. 15zzc). Dofinansowanie dla takich osób z urzędu pracy wynosi od 1300 do 2340 zł miesięcznie (maksymalnie przez 3 miesiące) i jest możliwe, jeśli taka osoba odnotowała spadek obrotów (w okresie dwóch miesięcy 2020 roku, w porównaniu do analogicznych miesięcy 2019 roku) w wysokości:

– 1300 zł, spadek obrotu o 30–50%

– 1820 zł, spadek o 50–80%

– 2340 zł, spadek o 80% i więcej.

  • Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych oraz osób wykonujących umowę cywilnoprawną

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Dla samozatrudnionego świadczenie takie wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia), jeśli samozatrudniony nie zawiesił działalności, przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy o 15% niż w poprzednim miesiącu i nie był wyższy niż 300% średniej pensji (15 681 zł) lub jeśli samozatrudniony zawiesił działalność po 31 stycznia 2020 r., a przychód nie przekroczył wyżej wymienionej kwoty. Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej są uprawnieni do otrzymania świadczenia postojowego w wysokości 1300 zł.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną przysługuje takie samo świadczenie, z wyjątkiem zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia). W przypadku takich osób świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych.

Dla obu tych grup warunkiem jest rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 roku.

Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby uprawnionej składany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowe warunki zwolnienia przedstawione są w art. 15zq i kolejnych przywołanej ustawy.

  • Zwolnienie z opłacania składek odprowadzanych do ZUS

Przedsiębiorcy zatrudniający maksymalnie 9 osób mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS przez 3 miesiące. Oznacza to zwolnienie w okresie od 1 marca do 31 maja z opłacania składek m.in. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy. 

W przypadku osób prowadzących działalność pozarolniczą, które opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenie (ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne), które prowadziły działalność przed 1 lutego 2020 r., również istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy należne za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r.

Musi jednak zostać spełniony warunek, że taka działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r. Należy również wykazać, iż przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na określone świadczenia nie oznacza utraty prawa do tych świadczeń przez osoby zwolnione.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek należy przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Wniosek może zostać złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

Szczegółowe warunki zwolnienia przedstawione są w art. 31zo i kolejnych przywołanej ustawy.

  • Zasiłek opiekuńczy

Wprowadzona została możliwość złożenia wniosku o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dalsze 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można pobierać w przypadku sprawowania opieki nad:

– osobą poniżej 18 roku życia posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku zamknięcia placówki;

– chorym dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny w przypadku zawieszenia działalności placówek dziennego pobytu;

– dzieckiem do ukończenia 8 roku życia.

Pracownik składa oświadczenie u pracodawcy, który następnie przekazuje je do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

  • Zmiany dotyczące podatków

W celu poprawny płynności finansowej wprowadzone zostały ułatwienia w zakresie przepisów podatkowych.

Dotyczą one między innymi przesunięcia terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy.

W przypadku gdy płatnik podatku poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z epidemią, może skorzystać z przesunięcia terminu przekazania zaliczek pobranych w marcu i kwietniu 2020 roku na podatek od przychodów z określonego tytułu.

Zaliczają się do nich przychody: ze stosunku służbowego, ze stosunku pracy, z pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, z wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia, z wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło, z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. Zapłata zaliczek z powyżej wskazanych tytułów, które zostaną pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, może być dokonana do 1 czerwca 2020 r.

Istnieje również możliwość odliczenia straty z 2020 r. od dochodu (przychodu). Podatnicy, którzy z powodu COVID-19 ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2020 r. oraz uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności, mogą o wysokość tej straty obniżyć odpowiednio dochód lub przychód uzyskany z działalności gospodarczej w 2019 r.

Obniżenie jest jednorazowe i nie może być większe niż o kwotę 5 mln zł. W celu skorzystania z odliczenia straty należy złożyć korektę zeznania podatkowego za 2019 r. Nieodliczoną kwotę straty za 2020 r. podatnicy będą mogli w dalszym ciągu rozliczyć również na dotychczas obowiązujących zasadach ogólnych.


 

Szczegółowe informacje uzyskać można w następujących źródłach:

  • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
  • Przewodnik Antykryzysowy dla Przedsiębiorców przygotowany przez Polski Fundusz Rozwoju;
  • Internetowa strona rządowa: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.